Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Anexa 9 privind mențiunile existente pe marginea actelor de stare civilă

Se eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

Cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate depune la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea, sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului, personal, sau prin împuternicit .

Ținând cont de faptul că dovada prevăzută de Anexa 9 Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare se eliberează pe baza actelor de stare civilă, precizăm că documentul de referință de pe actele de stare civilă se eliberează în aceleași condiții ca și certificatele de stare civilă.

Împuternicirea avocațială prezentată în vederea eliberării certificatelor/extraselor multilingve/dovezilor de pe acte de stare civilă trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de dispozițiile art. 122 alin.(4), art.126 precum și formatul reglementat în Anexa II din Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Românianr. 64/2011 privind adoptatrea Statutului profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea este necesară o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului care să conțină următoarea declarație:

,, Declar că noua căsătorie va fi încheiată cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să nu devină o căsătorie putativă şi, de asemenea am luat la cunoştinţă faptul că , dacă ajung într-o căsătorie de convenienţă voi face obiectul investigaţiilor şi procedurilor specifice căsătoriilor de acest gen, conform politicilor Uniunii Europene. Declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. ”

 

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, Declaraţia notarială sau consulară din partea solicitantului ( autentificată de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care declaraţia trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 sau supralegalizare, după caz) .

 

Competenţă teritorială:  -  primăria care are în păstrare actul,

                                          -  primăria de la  domiciliu / reşedinţa titularului

ACTE NECESARE

1.Cerere tip se obţine de la ghişeu sau se descarcă: aici și se semnează în momentul depunerii.

Cererea se depune în format letric la ghișeul nr.5, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială sau cu împuternicire avocațială;
2. Certificat naştere original ;

3. Certificat căsătorie, original, dacă este cazul, în original;      
4. Act identitate original ;         
5. Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă, original, dacă este cazul;

6. Certificat deces, dacă este cazul, original ; 
7. Dovada achitării taxei speciale  (18 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej sau pe platforma ghişeul.ro       

În cazul în care titularul nu se poate prezenta:    

• Procură specială sau împuternicire avocațială în care să fie precizată expres întinderea mandatului; 
Act identitate mandatar.

 

< Inapoi