Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

INFORMAȚII GENERALE despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL .

CEREREA SE POATE DEPUNE PE BAZA REZERVARII  FACUTE  PRIN APLICAȚIA DE PROGRAMARE ONLINE DE PE SITE (ghișeul nr.4),  PE BAZA PROGRAMĂRII TELEFONICE SAU LA RÂND (ghișeul nr.1) .

Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (dobândire/redobândire cetăţenie), respectiv prin care se solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România soluționarea cererilor NU se face pe baza programării online, persoanele interesate urmând să se prezinte la sediul serviciului  – ghișeul nr. 1.

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului. 

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

 -    4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

 -    7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 

 -    după împlinirea vârstei de 25 ani:

                                             > cărțile de identitate emise până la data de 02.08.2021 sunt valabile până la data expirării dar nu mai mult de 03.08.2031 ;

                                             > cărțile de identitate emise până la data de 02.08.2021 pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani sunt valabile până la data expirării:

                                             > cărțile de identitate emise după data de 02.08.2021 sunt valabile până la data  de 03.08.2031.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorie este de un an. 

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original .

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente - click aici: 
a)  Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare

b)  Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a)

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c)   Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.7), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali

d)   Documentul eliberat de primării: din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol. 

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 
 

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri ( conf. art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005 rep. cu modificările și completările ulterioare):

ART. 19

(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

    a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

    b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii;

    c) în cazul schimbării domiciliului;

    c^1) în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea "încetat valabilitate domiciliu";

    d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

    e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

    f) în cazul deteriorării actului de identitate;

    g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

    h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

    i) în cazul schimbării sexului;

    j) în cazul anulării;

    k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate.

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:

    a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

    b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) - j);

    c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c^1) şi k).

(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

 

Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

 

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor depabd.mai.gov.ro

Atragem atenţia cetăţenilor  să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 

 

< Inapoi