Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Dovada adresei de domiciliu/reședință

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE (conf. art.28 din O.U.G. 97/2005)

ART. 28

    (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

    a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ ( a se vedea mai jos);

    b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);

    c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);

    d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

    e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) - d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

    (2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

    (2^) În situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declaraţia de primire în spaţiu prevăzută la alin. (1) lit. b) va fi dată de ambii soți care vor prezenta și documentul justificativ (ex.: extrasul de carte funciară).

    În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române (Anexa 5) şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

    (3) În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

 

ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE, PRIVIND TITLUL LOCATIV:

 

 • Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;
 • Contractul de donație a unui imobil tip locuință;
 • Contractul de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager;
 • Contractul de schimb de locuințe;
 • Contractul / Autorizația de construire a unui imobil tip locuință, însoțit de Procesul Verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară ;
 • Contractul (convenția) de partaj voluntar;
 • Contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;
 • Certificatul de moștenitor;
 • Hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, privind:

           - Partajul a unui imobil tip locuință;

           - Atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinația de locuință;

           - Retrocedarea unui imobil;

           - Constatarea uzucapiunii imobiliare;

 • Hotărârile/ordonanțele de adjudecare a unui imobil cu destinația de locuință;
 • Contracte de închiriere (locațiune) care au ca obiect un imobil tip locuință:

           -    din fondul locativ de stat,

           -    proprietate personală (înregistrat la Administrația Finanțelor Publice),

           -    proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă     

                (însoțite de adeverință de salariat), sau încheiate în condiții de validitate;

 • Contractul de comodat (împrumutul de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință, încheiat în condiții de validitate;
 • Extras de Carte Funciară care să conțină adresa imobilului, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 de zile);
 • Titluri de Proprietate înscrise în Registrul de Instrucțiuni și Transcripțiuni Imobiliare;
 • Adeverință eliberată de Primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol (atât pentru mediul rural, cât și cel urban).
 • Alte acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

                      

INFORMAȚII UTILE :

 • Toate documentele se prezintă în original .

Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate, în original, va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.

Declarația pe propria răspundere a solicitantului potrivit modelului prevăzut în Anexa 7 însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință în care solicitantul locuiește efectiv. Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în Cartea Funciară ca locuință a familiei este necesară prezența ambilor soți.

În situația în care imobilul este deținut în coproprietate de mai multe persoane,  declarația de consimțământ poate fi dată de oricare dintre proprietari, cu excepția cazului în care aceștia se află în litigiu pentru acel imobil, situație în care este necesar ca toți proprietarii să-și  dea consimțământul.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct sau de abitație viageră :

          - Dacă uzufructuarul sau persoana care are drept de abitație viageră solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declarația de primire în spațiu dată de nudul proprietar/cumpărător;

          - Dacă nudul proprietar/cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declarația uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitație;

          - Dacă o terță persoană solicită eliberarea actului de identitate, declarația de primire în spațiu este dată de uzufructuar (în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct), iar în cazul contract de vânzare-cumpărare cu clauză de        abitație viageră, este necesar atât acordul cumpărătorului cât și al persoanei care are drept de abitație;

 

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej, declarația de primire în spațiu a găzduitorului potrivit modelului prevăzut în Anexa 5 sau, după caz, a reprezentantului său legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa 6 poate fi consemnată de Notarul public, în prezența polițistului de la Postul de poliție – pentru mediul rural, sau la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate. Declarația dată în aceste condiții, se reține în original.

În procura dată de proprietarul unui imobil, trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuința care este proprietatea sa. În această situație, trebuie prezentat și actul de spațiu , în original .

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-și stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terțe persoane.

Dovada adresei de domiciliu, nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reședință se face cu contractul de închiriere încheiat în condiții de validitate (înregistrat la Administrația  Finanțelor Publice sau la Notarul Public), nu se mai solicită declarația proprietarului spațiului de locuit.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reședință, se face cu contractul de închiriere   din fondul locativ de stat, solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”.

În baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soți sau cel care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soț cât și copiilor minori, fără consimțământul proprietarului.

Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane, nu se realizează pe baza declarației chiriașului, ci a proprietarului.

În situația în care proprietarul spațiului de locuit este o persoana juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societății și acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului .

Dacă locuitorii comunelor arondate fac dovada adresei de domiciliu/reședință cu adeverință de la Registrul agricol eliberată de către  Primăria care arondează localitatea de domiciliu,  aceasta trebuie să conțină informații din care să rezulte localitatea de domiciliu, denumirea străzii (unde este cazul) și numărul poștal la care figurează imobilul în care locuiesc. Modelul adeverinței a fost transmis către toate primăriile din județul Cluj de către D.J.E.P Cluj.

Adeverința eliberată de la Registrul Agricol se va reține în original și poate fi prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii.

< Inapoi