Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau a prenumelui intervenite în străinătate

 

Art. 117 alin. (1) din H.G. 64/2011 Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă:

“ Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă.„

Art. 4 alin. (3) din Legea 119/1996 cu privire la actele şi faptele de stare civilă, republicată: „Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române. „

Competenţă de soluţionare şi depunere a cererilor de înscriere a menţiunilor de  schimbare a numelui de familie/prenumelui intervenite în străinătate

Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată sau prin împuternicire avocaţială (art. 117 alin. (3)  din H.G. nr. 64/2011, republicată).

Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil au intervenit modificări referitoare la schimbarea de nume şi/sau prenume,  pot depune cererea şi la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (art. 118 alin. (1)  din H.G. nr. 64/2011,republicată).

 

Acte necesare (art. 93 alin.(2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) şi (2)  din H.G. nr. 64/2011,republicată):

 

1. Cererea pentru aprobarea înscrierii menţiunii de schimbare a numelui/prenumelui se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici ;

2. Documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original ;

3. Traducerea legalizată a documentului, în original ;

4. Certificatul de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original;

5. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original;

6. Dovada achitării taxei speciale  (74 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

 

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înscriere în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)  Documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

b)  Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c)  Documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează.

 

Dovada identităţii(art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 64/2011,republicată):

 

1.Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;

2.Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;

3.Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;

4.Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;

5.Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;

6.Cetăţenii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România se vor legitima cu  document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951; 

7.Cetăţenii  străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată se vor legitima cu document de călătorie;

8.Cetăţenii  străinii solicitanţi de azil se vor legitima cu  paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

9.Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.

 

 În situaţia în care cererea de înscriere a schimbării numelui de familie/prenumelui se face prin împuternicit, la dosar se va ataşa:

  • Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei împuternicite;
  • Procura specială autentificată în original; (se acceptă procura notarială, procură consulară sau împuternicire avocaţială).

În situaţia în care schimbarea numelui de familie/prenumelui s-a dispus în baza unei sentinţe judecătoreşti pronunțată într-un stat terț, înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere,  fără avizul D.E.P.A.B.D. (Art. 118  alin.(1) din H.G. 64/2011, republicată).

În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se înaintează, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de către primăria competentă, însoţită de actul original, fotocopie şi traducerea legalizată a acestuia. (Sentinţele din ţările U.E. sau din ţările cu care România are tratate) (Art. 93  alin.(3) din din H.G. 64/2011, republicată).

Ţările care au tratate cu România:

-        1. ALBANIA

-         2. AUSTRIA

-         3. BELGIA

-         4. BOSNIA şi HERŢEGOVINA

-         5. BULGARIA

-         6. CEHIA

-         7. CHINA

-         8. COREEA

-         9. CROAŢIA

-         10. CUBA

-         11. FRANŢA

-         12. MOLDOVA

-         13. MONGOLIA

-         14. POLONIA

-         15. RUSIA

-         16. SERBIA

-         17. SLOVACIA

-         18. SLOVENIA

-         19. UNGARIA

-         20. UCRAINA

 

< Inapoi